• Gizlilik Hostwin
  • Fatih V.D. V.No. 2650020394
  • Pbx : +(90) 532 433 0999
  • | Anasayfa / Gizlilik

Hostwin İnternet Bilişim Hizmetleri

GiZLiLiK SOZLESMESi


TARAFLAR

Bir tarafta Hostwin internet Bilisim Teknolojileri (bu sozleşmede kisaca olarak anilacaktir.)

Diger tarafta Hizmet Satin alan Musteriler (bu sozleSmede kisaca olarak anilacaktir.) aralarinda aSagidaki koSullarda anlaSmiSlardir.

SOZLESMENiN KONUSU

1-) Hostwin.Net in (alim satim) projesi kapsaminda yürüttüğü caliSmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafindan verilen, aciklanan gizlilik icerdigi acikca belirtilen bilgi ve belgenin onayi alinmadikca herhangi bir 3. gercek ve/veya tüzel kiSiye aciklanmamasini temin edecek olan gizliligin sinirlarinin ve koSullarinin belirlenmesidir.

(PROJE ADi) PROJE TANiMi

1-) Hostwin internet Bilisim alim satim yaptigi taraflara karsi sorumluluklari

GiZLi BiLGiNiN TANiMi

Sozleşmede tanimlanan (ticari) iliskiler esnasinda, Hostwin; aciklanan ticaret ortakligi yaptigi sahis ya da kurumlara karsi, kisiel ve kurumsal bilgilerini, proje, buluS, iS, metod, ilerleme ve patent, telif hakki, marka, ticari sir yada diger yasal korunmaya konu olan yada olmayan her tUrlU yenilik ve caliSma esnasinda ogrenilecek yazili veya sozlU tUm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuSma bilgileri sir olarak kabul edilir.

TARAFLARiN YUKUMLULUKLERi

(Hostwin Net) projesi kapsaminda ticari faaliyette bulunan sahis yada kurumlar gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermeyi taahhüt eder.

iş bu sozleşmede soz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, Unvani ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli oldugunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve caliSanlarinin iSi geregi bilmesi gerektigi kadarini bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hicbir Sekilde taraflarin izni olmaksizin 3. gercek ve/veya tUzel kiSi ve kuruluSlara caliSma amaclari diSinda aciklanmayacagini kabul ve taahhUt eder.

kendi caliSanlarinin veya kendileri adina iS yapanlarin iSbu sozleSmede ongorUlen gizlilige aykiri davraniSlarindan dolayi mUStereken ve mUteselsilen sorumlu olup, caliSanlarinin veya kendileri adina iS yapanlarin gizlilik ilkelerine riayet edecegini kabul ve taahhUt eder, kendisi adina iS yapanlarin gizlilige aykiri tutum ve davraniSlari halinde karSi oncelikle sorumludur.

tarafindan temin edilmiS proje ile ilgili belge ve bilginin, firmasinin rizasi haricinde sozleSmeye aykiri olarak ifSa edildiginin firmasi tarafindan ogrenilmesi halinde, bundan dolayi sorumlu olacaktir. Bu bilgi ve belgelerin 3. Sahislara iletilmemesi icin gerekli her tUrlU tedbiri almayi taahhUt ettigi gibi, her tUrlU tedbiri almasina ragmen, bu bilgi ve belgelerin yayilmasina mani olamadigini ve/veya kusuru olmadigini ileri sUrerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

5.4. iS bu sozleSmeye aykiri bir durumun gUndeme gelmesi ile maruz kaldigi her tUrlU maddi ve/veya manevi zararini tazmin etmeyi kabul ve taahhUt eder.

SURE

iS bu sozleSmenin konusunu oluSturan gizlilige riayet yUkUmlUlUgU, ‘nin, firmasi ile (PROJE ADi) projesinin baSlatilmasi ile baSlayip, bu caliSmanin bitiminden sonra da devam edecektir.

TEBLiGAT

Taraflar noter kanaliyla adres degiSikliklerini bildirmedikleri sUrece (7 gUn icinde), iSbu sozleSmede yazili adreslerinin Tebligat Kanunu hUkUmlerine gore gecerli tebligat adresleri oldugunu her tUrlU bildirim ve teslim icin yukarida belirtilen adreslerin kullanilacagini kabul ederler.

UYUSMAZLiK

iS bu sozleSmeden dolayi ihtilaf vukuunda istanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktir. SozleSme taraflarin karSilikli riza ve muvafakatleriyle tarihinde iki nUsha olarak imza edilmiStir.

HoSTWiN.NeT Internet Bilisim Teknolojileri

Hostwin.Net